Beskrivning Industriprojekt Y - Colorline

Introduktion

Projekt Colorline är ett projekt som utförts inom ramarna för kursen Industriprojekt Y. Syftet med projektet har varit att utveckla ett prototypsystem för kvalitetssäkring och reglering av färgerna vid offsettryck. Projektet genomfördes på Epact i samarbete med Östgöta Correspondentens tryckeri, Tryck & Media.

Tekniken som används i systemet togs fram inom projektets ramar varför en stor del av arbetet var forskningsnära. De tekniska lösningarna är patentsökta då Epact avser att lansera Colorline internationellt.

Arbetet har genomförts inom affärsenheten Epact Inspection och följt Epacts projektmodell från start till mål. En projektledare och kvalitetssäkringsgrupp har tillsatts av Epact.

Industriprojekt Y är en kurs vid LiTH som ges för Y-teknologer som går sista året på sin utbildning och syftar till att ge praktisk erfarenhet av projektarbete inom industrin.

Bakgrund

En stor del av de tryckpressar för offsettryck som finns på marknaden idag kräver omfattande inställningsarbete av färgerna. Vid varje uppstart krävs att en grundlig inställning görs vilket genererar en hel del makulatur. Därefter måste färgerna justeras kontinuerligt under tryckningens gång eftersom trycket hela tiden ändras något. När den ansvarige tryckaren slutligen beslutar att släppa iväg tidningen till kund är kvaliteten fortfarande undermålig.

Makulatur kostar pengar och annonsörer är inte villiga att betala för dåligt tryckta annonser. Detta är anledningar till att vårt system kan spara pengar, vilket gör det intressant för tryckerier.

Mål

Målet med projektet var att konstruera en prototyp som med tillräckligt god mätnoggrannhet klarar att reglera en tidningsspalt med avseende på färginställningar.

Arbetssätt

Arbetet utfördes av fem entusiastiska och duktiga teknologer från Linköpings Tekniska Högskola under ledning av en av Epact heltidsanställd projektledare. På universitetet fanns även en handledare att tillgå.

Projektet har drivits som ett internt projekt inom Epact med samma krav på dokumentation, uppföljning och kvalitetssäkring som andra projekt. Detta har inneburit att projektdeltagarna medverkat vid projektets uppläggning, uppföljning och framtagning av dokumentation. Projektet har också avslutats med muntlig och skriftlig avrapportering samt demonstration för Epacts och Correns ledning samt en större tysk tryckpressleverantör.

Under projektets gång inträffade också en händelse som medförde att projektet delvis fick planeras om, varför projektdeltagarna har även denna erfarenhet. Projektet var sekretessbelagt av konkurrensskäl och patentskäl.

Projektdeltagarna har lärt sig mycket av projektet och projektmodellen och är nu mogna för att arbeta i andra större och mindre industriella projekt.

Genomförande

Projektet startade med en kurs i Epacts projektmodell och studiebesök på Correns tryckeri. Parallellt med arbetet i Epacts lokaler genomgick projektdeltagarna undervisning i hur man driver projekt genom föreläsningar på Linköpings Universitet.

Vid projektstart definierades tydliga mål och milstolpar enligt Epacts projektmodell. Arbetet har fortskridit i ett högt tempo med projektmodellen som stöd. Efter en tids arbete har deltagarna kommit till insikt om fördelen av att arbeta på detta sätt och fått erfarenhet av att jobba enligt en modern projektmodell.

Arbetet har sedan inneburit utveckling av mjukvara, hårdvara och en regulator. För dessa delar har de haft stöd av personal på Epact (i huvudsak hårdvaruutveckling) och Universitetet (utveckling av regulator). Allt arbete (optik, färgmätning, hårdvaruutveckling, mjukvaruutveckling och styrning) har kvalitetssäkrats genom att en kvalitetssäkringsgrupp om 5 personer tillsatts. Kvalitetssäkringsgruppen bestod av personer med djup kunskap inom sina specialområden och har fungerat som bollplank och också godkänt lösningar och resultat innan projektet har fått drivas vidare.

Deltagarna har också fått konstruera mekanik som sedan tillverkats av en mekanikunderleverantör.

Teknikutveckling

Arbetet har inneburit programmering i Visual C++, Matlab och Simulink. Ett optiskt system bestående av optik, sensorelement, färgfilter, analog och digital elektronik har konstruerats och tillverkats. Den digitala elektroniken innefattade också en processor som programmerats av deltagarna. Vidare har kommunikation mellan elektroniken och en värddator etablerats och mätdata förts över till värddatorn. I värddatorn har mätdata signalbehandlats (filtrering och transformering) och utvärderats och användes sedan för att styra pressen genom att information delgetts en tryckare via ett grafiskt användargränssnitt i Windows NT.

För att pressen ska ställa in sig så fort som möjligt har ett reglersystem tagits fram. Reglersystemets uppgift är att utifrån uppmätta fel generera en optimal syrsignal för att få ett högkvalitativt färgtryck på kortast möjliga tid.

För synkronisering med pressen konstruerades och byggdes också en pulsgivare. Signalen från pulsgivaren signalbehandlas och styr sedan samplingen hos sensorn.

Summering

Projektet har givit projetdeltagarna en mängd nya erfarenheter. Förutom grundlig kunskap om tryckpressar och tidningstryckeri har de nått en god insikt i hur arbete praktiskt bedrivs på ett företag. Problemlösning har tillhört vardagen och har genomförts på ett förtjänstfullt sätt. Deltagarna har också insett vikten av dokumentation, tidredovisning och sekretess. De har erfarenhet av kundrelationer eftersom en stor del av genomförandet skedde i tryckeriets lokaler, där samarbetet med tryckeripersonalen gått mycket smärtfritt.

Resultatmässigt har projektet nått en nivå över våra förväntningar och de krav som inledningsvis sattes upp har klarats med råge. Prototypsystemet har blivit mycket lyckat och samarbete med flera tidningar och en tysk presstillverkare har inletts.

Vi på Epact anser att kursen Industriprojekt Y på ett mycket effektivt sätt förbereder eleverna på ett arbete i industriell miljö. Den erfarenheten borde alla civilingenjörer ha i bagaget då de lämnar Universitetsvärlden.

 

Pär Kierkegaard
Enhetschef Epact Inspection



Projektdeltagare

Följande personer har deltagit i projektgruppen

Anders Englund

Malina Haag

Johan Hillström

Jonas Jansson

Martin Svensson

Projektledare: Gabriel Bergqvist, Epact Inspection

Ansvarig Epact: Dr. Pär Kierkegaard, Epact Inspection

Ansvarig på Universitetet: Professor Lars Nielsen, ISY

Handledare på Universitetet: Dr. Svante Gunnarsson, ISY