Göm meny

Doktorandkurs i motor- och förbränningsfundamenta

Förkunskaper:

TSFS05 Fordonssystem

Mål:

Deltagaren skall få en grundläggande förståelse för förbränningsmotorn och de processer som påverkar prestanda, såsom effekt, arbete och emissioner.
  1. Ge förståelse för bensin- och dieselmotorns funktion och dess processer, såsom gasväxlings, termodynamiska och kemiska processer.
  2. Förståelse för de parametrar som används som jämförelsetal och hur de påverkar prestanda etc.
  3. Ge en gemensam referensram för de personer som jobbar med motor- och fordonsforskning.
  4. Producera grundlägnade funktioner som används vid utvärdering av processen.
  5. Ge en stabil grund att bygga sin egen forskning på.

Kursmaterial:

"Internal Combustion Engine Fundamentals" av Heywood (1988) samt utdelat material om HCCI motorer.

Examination:

Examinationskraven är att man skall delta aktivt i diskussionstillfällena samt lösa de inlämningsuppgifter som delas ut under kursen gång.

Kursgenomförande

Kursens olika moment är relaterade till olika avsnitt i Heywood och är uppdelad i ett antal kursmöten. Till varje kursmöte skall alla läsa ett avsnitt i Heywood. Avsnittet diskuteras sedan aktivt av alla kursdeltagare, det är viktigt att vara delaktig i diskussionen.

Basplanen är att vi varje vecka har ett diskussionstillfälle på ett kapitel i Heywood. Förberedelserna inför diskussionstillfället är att läsa materialet, samt genomföra eventuella simuleringar. Vid diskussionstillfället tar vi upp följande:
-Diskussion om det genomlästa materialet.
-Eventuellt en kort genomgång av "viktningskoefficienter" för hur materialet i Heywood skall prioriteras till nästa gång.

Examianationskriterier

Aktivt deltagande i diskussionerna.
Muntlig och skriftlig tentamen med diskussion av viktiga avsnitt i Heywood.

Kursmoment och prioritet

Kursens kärna ligger i följande kapitel 4-6, 8-13, samt extramaterial om HCCI motorns principer. Tabellen nedan ger en översikt över vilka moment som skall tas upp i kursen. Planen är preliminär.

Tillfälle Avsnitt Att diskutera
1 H 1-2, Repetition En första diskussion om kursupplägg och en introduktion till repetitionsavsnitten och kursboken. Motorlära, några nya jämförelsetal.
2 H 3-4.6, Gasmodeller Grundläggande termokemi och termodynamik för motorer.
3 H 4.7-5, Repetition Motorlära, några nya jämförelsetal, samt grundläggande termokemi och termodynamik för motorer.
4 H 6, Gasväxling
68 s
Fyllnadsgradens beroende på kvasistationära och dynamiska effekter, såsom densitet, kompressionsförhållande, temperatur, dynamiska förlopp i insugssystemet. Samt ventilflöden, residualgaser, flöden genom portar. Överladdning.
5 H 7, Bränsle- och luftdynamik
43s
Bränsledynamik och luftdynamik olika experimentella fenomen.
6 H 8, Gasrörelse
41s
Turbulens och strömningsfenomen i förbränningskammaren.
7 H 9, SI förbränning
106s
Grundläggande kunskap om bensinmotorns förbränning både vanlig och onaturlig.
8 H 10, CI förbränning
71s
Grundläggande kunskap om dieselmotorns förbränning.
9 H 11, Emissioner
93s
Olika emissioner och emissionsgenerande processer, samt efterbehandling.
10 H 12 & 13, Värmeöverföring & friktion, 39+34s Grundläggande om värmeöverföring i cylindern, samt motorfriktion.
12 H 14 & 15, Flöde och förbränning, motorkaraktär. Modellering av verkliga flödes och förbränningsprocesser, CFD.
Genomgång av jämförelsetal och dess inverkan på motorns prestanda, såsom effektivitet och emissioner.
13 HCCI Combustion in Homogeneous Charge -- Compression Ignition (HCCI) Engines GrönaBilens Utbildningssatsning.
Erlandsson, Tunestål, Johansson, (2004)
H avser Heywood.

Informationsansvarig: Lars Eriksson
Senast uppdaterad: 2010-11-29