Göm meny

AbstractSystem Safety Effects Caused by Diagnostic Systems


Adding a diagnostic and supervisorial system to a technical process can theoretically improve the system safety. However, due to the lack of proper methods, not all the potential effects of a diagnostic system is included in the analysis. This thesis focuses on the possibility that the adding of a diagnostic system in itself may cause negative safety effects. Quality analysis techniques have been used as tools for achieving the goals. The two most important being Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) and Fault Tree Analysis (FTA). A working method using FMEA and FTA is presented and tested on a suitable project. It can be shown that a diagnostic system adds negative system safety effects. Therefore, it is the recommendation of this thesis to use the proposed principles when dealing with system safety analysis including diagnostic systems. Genom att införa diagnos- och övervakningssystem i tekniska processer kan man teoretiskt visa på förbättrade säkerhetsegenskaper hos det totala systemet. Eftersom det saknas riktlinjer för hur detta arbete ska ske, undersöks inte effekterna som uppkommer totalt sett. I denna rapport undersöks om ett diagnossystem kan försämra den totala systemsäkerheten. För ändamålet används kvalitetstekniska metoder. De två mest centrala metoderna FMEA och FTA bildar tillsammans en grund för analyser av de effekter som ett diagnossystem kan ha på systemsäkerheten för det totala systemet. En arbetsgång för analys baserad på dessa metoder presenteras och testas på ett befintligt projekt. Det går att påvisa att ett diagnossystem inför osäkerheter som påverkar den totala systemsäkerheten. Det är därför en rekommendation att arbeta enligt de principer som presenteras i denna rapport.

Anders Holmstrand

2003

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10