Göm meny

AbstractAutomatväxelsystem för lastbil - modellering, simulering och integrering i fordonsmodell


Automatväxelsystem för lastbil -modellering, simulering och integrering i fordonsmodell Johan Tengroth LiTH-ISY-EX-2069 --------------------------------------------------------------------- Sammanfattning Scania håller på att bygga upp nästa generation fordonssimuleringssystem för lastbilar. En viktig komponent i detta system är valet av växel. Scania har ett automatväxelsystem, OptiCruise, som automatiskt väljer och genomför växlingar i en manuell växellåda. Syftet med examensarbetet var att implementera en växellådsmodul som gör att fordonsmodellen väljer växlar på samma sätt som OptiCruise. Fordonsmodellen kan då användas dels för att studera bränsleförbrukning och emissioner, dels för att pröva nya regleralgoritmer och styrsystem. Fordonsmodellen byggs upp med komponenter i simuleringsprogrammet Dymola, som har valts efter utvärdering. Som stöd till modulerna implementeras vissa delar i C-kod. MATLAB används som användargränssnitt och för att lagra data. En växellådsmodul har modellerats i Dymola. Automatvalslogiken för växelval har implementerats i C. Gränssnitt mot övriga moduler har definierats och alla signaler har samlats i en koordinator. Verifieringar har utförts, dels genom helbilssimuleringar, dels genom verkliga körningar. Växlingarna sker som förväntat. Resultaten vid längre landsvägskörningar är mycket goda. De begränsningar som satts på systemet visar sig; resultaten har sämre överensstämmelse vid korta simuleringar i låga hastigheter. Nyckelord: växellåda, OptiCruise, Dymola, modellering, simulering Abstract Scania is now building the next generation of vehicle simulation system for heavy trucks. An important component in such a system is the selection of gears. Scania produces an automatic gearchange system , called OptiCruise, which automatically selects the gear in a manual gearbox. The purpose of this thesis was to implement a gearbox module so that the vehicle model selects gears like OptiCruise does. The vehicle model can then be used both for studying fuel consumption and emissions, as well as for testing new control algorithms and systems. The vehicle model is built with components in the simulation software Dymola, which has been chosen after evaluation. As support to the modules some parts are implemented in C-code. MATLAB is used as user interface and for data storage. A gearbox module has been modelled in Dymola. The automatic gearchange logic for gear selection has been implemented in C. Interface towards other modules has been defined and all signals have been collected in a coordinator. Model verifications have been done, partly by complete vehicle simulations, partly by real driving. The gearchanges behave as expected. The results in long distance highway cruising are very good. The limitations of the model are visible; short simulations in low speed are less significant. Keywords: gearbox, OptiCruise, Dymola, modelling, simulation

Johan Tengroth

1999

Download Article (pdf-file)Show BibTeX entry

Informationsansvarig: webmaster
Senast uppdaterad: 2021-11-10