Göm meny

Kurskrav på fordonssystems forskarutbildning

Detta dokument beskriver syfte och krav på kursdelen för forskarutbildningen på Fordonssystem. Beskrivningen är indelad i allmänna och fordonssystemspecifika krav. De formella kraven kan hittas i fordonssystems allmänna studieplan.

Allmänt syfte med kursdelen

Syftet med kursdelen beskrivs i LiTH:s Studiehandboken för utbildning på forskarnivå i kapitel Utbildningens genomförande §11. Där kan man läsa att syftet med kursdelen för doktorsexamen är att uppnå
  • brett kunnande inom och en systematisk förståelse av forskningsområdet
  • djup och aktuell specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet.

Allmänna kurskrav

I paragraferna §14 och §15 i avsnitt 5.5 specificeras följande allmänna kurskrav.

Forskarstuderande som antagits efter 2010 ska genomgå en obligatorisk kurs i vetenskapsteori, metodik och etik om minst 6 högskolepoäng.

Alla forskarstuderande som undervisar ska genomgå en grundläggande pedagogisk kurs. Minst 3 högskolepoäng från denna kurs ska ingå i utbildningen på forskarnivå och eventuella resterande poäng ska räknas som institutionstjänstgöring. I praktiken innebär det att de flesta går kursen Lärande och Kunskap, LoK - Grundläggande kurs i högskolepedagogik, 6 hp som ges av Didacticum (fd CUL). Dessa kurskrav gäller även för licentiatexamen.

Fordonssystems specificerade syfte med och krav på kursdelen

Poängkravet 90 hp för doktorsexamen och 45 hp för licentiatexamen. Syftet med kursdelen har brutits ner i tre delar, grundläggande fordonssystemskunskap, metodikkunskap samt spetskunskap. För dessa tre syften ges en kortfattad beskrivning samt poängkrav för att uppnå dessa. Exakt vilka kurser som passar in i de olika kategorierna måste avgöras från fall till fall i en diskussion mellan handledare och doktorand. Kraven nedan är minimikrav för alla doktorander och handledaren kan skärpa kraven om så anses lämpligt i individuella fall.

Grundläggande fordonssystemskunskap

För att bli doktor i fordonssystem krävs grundläggande kunskap om centrala ämnen inom fordonssystem. Detta krav kan tillgodoses genom att genomgå minst 3 av fordonssystems teknologkurser med kurskod "TSFSXX". Har en doktorand i sin grundutbildning genomgått någon eller några av dessa eller liknande kurser så kan dessa användas för att uppnå detta krav. T.ex. om en doktorand har gått TSFS02 och TSFS06 i grundutbildningen så behöver doktoranden endast läsa ytterliggare en kurs för att uppnå detta krav. Man kan också uppnå detta krav genom att genom att undervisa en sådan kurs eller läsa motsvarande kurs på doktorandnivå.

Metodikkunskap

För att bli doktor krävs att ha förståelse för grundläggande metodik som används inom systemteknikfältet i allmänhet och fordonssystem i synnerhet. Stor del av forskningen på fordonssystem involverar simuleringar av modeller och därmed är det obligatoriskt att genomgå kursen Simulering av ordinära differentialekvationer och differential-algebraiska ekvationer, 8 hp. Utöver detta krävs minst 18 hp metodikkurser. Kurserna kan t.ex. vara kurser som ges av ISY, MAI eller IDA. Metodikkunskapen syftar bland annat till att lägga grunden för att kunna tillgodogöra sig flertalet av arbetena presenterade på internationella metodorienterade konferenser såsom IFAC World Congress eller IEEE Conference on decicion and control.

Spetskunskap

För att erhålla specialistkunskap inom en avgränsad del av forskningsområdet ska doktoranden genomgå minst 18 hp spetskurser som anpassas efter forskningsprojektet. Syftet med spetskurserna är att ge specialistkunskap inom det egna forskningsområdet. Studenten ska ges tillräcklig bakgrund för att kunna göra högkvalitativa granskningar och föra djupa diskussioner med forskare inom sitt eget fält. Exempel på spetskurser är FS doktorandkurser.

Övriga kurser

Andra nyttiga kurser kan till exempel vara kurser innefattande laborationsutveckling eller projektkurser.

Kunskapsplattform

Kunskapsplattformen innebär att man har kunskaper motsvarande teknologkurserna vid fordonssystem inom områdena framdrivning, fordonsdynamik, diagnos och elektrifiering

Sammanfattning

En sammanfattning av fordonssystems kurskrav visas i figuren nedan och kan sammanfattas som
  • 90 hp för doktorsexamen, 45 hp för licentiatexamen
  • 6 hp pedagogik (krav även för liceniatexamen)
  • 6 hp etik (krav även för liceniatexamen)
  • 8 hp Simulering av ordinära differentialekvationer och differential-algebraiska ekvationer
  • Kurser så att kunskapsplattformen enligt ovan uppnås
piechart

Rekomendationer och exempel

Detta innebär att en studieplan kan struktureras på följande sätt, som också innebär en rekommendation.
  • minst 18 hp av fordonssystems teknologkurser och därav minst en av kurserna TSFS04 och TSFS06, se avsnittet "Grundläggande fordonssystemskunskap"
  • minst 18 hp specialistkurser
  • minst 18 hp metodikkurser
I bilden visas ett kurskrav omfattande totalt 90 hp. Detta ger ett utrymme för 16 hp övriga kurser som är fria att använda som handledare och doktorand kommer överens om.

Länklista


Informationsansvarig: Lars Nielsen
Senast uppdaterad: 2015-12-08